Psykosocial arbetsmiljö, kartläggning

Det goda arbetet innebär att det finns en balans mellan arbetets krav och individens resurser. En bra psykosocial arbetsmiljö ger individen möjligheter att utveckla sin kompetens. Risker för ohälsa i den psykosociala arbetsmiljön är till exempel en för stor arbetsmängd, monotont arbete, konflikter mellan kollegor och konflikter med chefer, oklara förväntningar på individens arbetsinsats, inget inflyttande över den egna arbetssituationen och ständiga förändringar på arbetsplatsen.

Kartläggningen syftar till att kartlägga och att analysera psykosociala riskområden för att i samverkan med organisationen/företaget hitta förbättringsåtgärder

BESKRIVNING
Den psykosociala arbetsmiljön kan kartläggas på många olika sätt. Ett vanligt sätt är att använda en enkät. Andra sätt kan vara genom intervju eller fokusgrupp med arbetsgrupper och arbetsledare. Utifrån kartläggning görs en analys av nuläget som återrapporteras till uppdragsgivaren. Analysen tjänar sen som underlag vid upprättande av en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön

UTFÖRARE
Beteendevetare, psykolog, företagssköterska

KONTAKTA
Företagssköterskan för ditt företag

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg