Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar vilka under en längre tid riktas mot utpekade enskilda arbetstagare och på ett personligt kränkande sätt ställer dessa utanför arbetsgemenskapen. Kränkande särbehandling kan utföras av arbetstagare såväl som av arbetsgivaren personligen eller av dennes representant

Kränkande särbehandling och diskriminering på arbetsplatsen är allvarliga arbetsmiljöproblem. Kränkande handlingar av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Om det uppstår ska det omgående åtgärdas av företaget.

BESKRIVNING
Kartläggning av uppkommen situation. Stöd till chef och medarbetare. Hjälp med åtgärdsplan. Förebyggande arbete på företaget med stöd i upprättande i policy och rutiner för att undvika kränkande särbehandling kan göras av Företagshälsan Falun Borlänge.

UTFÖRARE
Beteendevetare, arbetsmiljöingenjör, företagssköterska

KONTAKT
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg