Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

I reglerna om Systematiskt arbetsmiljöarbete från Arbetsmiljöverket, ges grunderna för hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka, så att ingen skadas eller blir sjuk och så att en bra arbetsmiljö uppnås.

Beskrivning
En arbetsgrupp med chefer, personal och skyddsombud träffas för teoretiska genomgångar vid tre tillfällen. Mellan träffarna arbetar ni på den egna arbetsplatsen med praktiska moment och dokumentation av SAM.

SAM innebär att:
• inventera risker i arbetsmiljön,
• upprätta handlingsplaner,
• ta fram policydokument,
• fördela arbetsuppgifter,
• hantera anmälan av olycksfall och tillbud,
• genomföra uppföljning.

Ni får stöd och rådgivning av våra arbetsmiljöingenjörer och efter ungefär ett år träffas vi igen för uppföljning av SAM.

KONTAKT
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg