Klimatmätning

Syftet är att bedöma skadlig inverkan av föroreningar i luft samt att mäta, ge råd
om åtgärder för att minska exponeringen till godtagbar nivå.

BESKRIVNING

  • Olika typer av mätningar
    t ex damm, koldioxid, temperatur, fukt, elektromagnetiska fält
  • Redovisa och dokumentera.
  • Medverka till upprättande av handlingsplaner.
  • Ge råd om arbetsmetoder, process eller teknisk anordning

UTFÖRARE
Arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg