Årlig uppföljning

Verksamheten och arbetsförhållande förändras ständigt. Arbetsgivaren ska årligen göra en uppföljning av hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i företaget enligt lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom regelbundna avstämningar kan arbetsmiljöarbetet utvecklas, effektiviseras och anpassas till verksamheten.

BESKRIVNING
Uppföljningen/revisionen ger svar på…

  • om undersökningar och riskbedömningar görs regelbundet
  • om de risker som finns åtgärdas
  • om vidtagna åtgärder kontrolleras
  • om vidtagna åtgärder förbättrar arbetsmiljön
  • om riskbedömning görs utifrån företagets interna rutiner och dokument
  • om företaget lever upp till kraven i AFS 2001:1.
  • Branchanpassad checklista används vid genomgång av rutiner och dokumentation Sammanfattning görs i dokument som sedan blir underlag för förbättringsarbete

UTFÖRARE
Ergonom och arbetsmiljöingenjör

KONTAKTA
info@foretagshalsanfb.se

Copyright © 2018 · Alla rättigheter förbehållna · Företagshälsan Falun Borlänge AB·
Webredaktör: Gunmarie Kjellberg